O serwisie

„MOJE @GIŻYCKO – Elektroniczna Platforma Usługowo-Innowacyjna (ePUI)”

Projekt „Moje@Giżycko – Elektroniczna platforma usługowo-informacyjna (ePUI)” umowa nr UDA –RPWM.07.02.01-28-017/14-00 realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 „Infrastruktura społęczeństwa informacyjnego” Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych” Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Projekt realizowany w roku 2015

Całkowita wartość projektu: 1 105 053,11 zł
Wartość projektu środki europejskie (EFRR): 939 295,13 zł
Wkład własny: 165 757,98 zł (15%)
Rozpoczęcie: 6.11.2012, Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 15.11.2012
Umowa podpisana 29 września 2014, Zakończenie projektu: 30.09.2015

W ramach projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Giżycku powstał jednolity system informacji – portal zewnętrzny dla klientów urzędu oraz portal wewnętrzny dla pracowników. Portal zewnętrzny jest elektroniczną platformą kontaktowania się z mieszkańcami, gdzie znajdują się informacje z różnych dziedzin naszego życia oraz pracy Urzędu. Tak więc klienci giżyckiego magistratu zyskują nie tylko dostęp do bazy informacji czy dokumentów, ale również mogą w prosty sposób wyrazić swoje opinie na forum oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

Portal „Moje@Giżycko” zawiera w formie podportali zagadnienia dotyczące między innymi bezpieczeństwa, kultury, sportu, Urzędu Miejskiego w Giżycku i Rady Miejskiej.

Przyjęte w ramach serwisu rozwiązania umożliwiają np.:

  • Powiadamianie zarejestrowanych mieszkańców o zagrożeniach za pomocą aplikacji mobilnej i poczty elektronicznej,
  • Udostępnienie informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym,
  • Informacje o utrudnieniach komunikacyjnych związanych z organizacją imprez,
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy, numery telefonów do wszystkich służb, sygnały alarmowe i wiele innych ważnych informacji,
  • W części kulturalnej i sportowej znajduje się elektroniczny system powiadamiania o imprezach i wydarzeniach organizowanych w mieście oraz elektroniczna rezerwacja miejsc na imprezy czy basen,
  • Na portalu kulturalnym pojawił się również przewodnik po Twierdzy Boyen,
  • Na stronie internetowej Cmentarza Komunalnego w Giżycku ecmentarz.gizycko.pl jest możliwość odszukania miejsca pochówku osób bliskich. Wyszukiwarka pozwala zlokalizować groby osób pochowanych na Cmentarzach Komunalnych w Giżycku oraz wyznaczyć drogę od dowolnej bramy cmentarza.

Zależy nam na ułatwieniu kontaktów mieszkańców z pracownikami Urzędu i usprawnieniu dostępu drogą elektroniczną do różnych dokumentów, dlatego też w e-Urzędzie pojawiły się informacje dotyczące załatwiania spraw, dostęp do formularzy interaktywnych, a po zalogowaniu interesanta, dostęp do indywidualnych informacji np. wysokości zobowiązań z możliwością przekierowania do portalu płatności. Platforma dialogu społecznego umożliwia zapoznanie się mieszkańców z projektami najważniejszych przedsięwzięć planowanych przez samorząd oraz wyrażania swoich opinii na ich temat.

W części portalu dotyczącej pracy Urzędu, znajdują się także udogodnienia dla przedsiębiorców i możliwość załatwiania spraw online.

Na portalu nie zabrakło platformy kontaktu mieszkańców z radnymi, materiałów związanych z działalnością Rady Miejskiej czy transmisji on-line z posiedzeń.

Realizacja projektu „Moje@Giżycko” ma ułatwić mieszkańcom elektroniczny kontakt z samorządem.

 

Kontakt w sprawie projektu:
Arkadiusz Połojański sekretarz miasta tel. 87 7324 150 sekretarz@gizycko.pl
Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu www.mojegizycko.pl można przesyłać na adres moje@gizycko.pl

 

REGULAMIN portalu moje@gizycko DO POBRANIA .PDF

I WARUNKI OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego moje@gizycko, znajdującego się pod adresem internetowym www.mojegizycko.pl oraz w wersji mobilnej, zwanego dalej „Portalem”, z uwzględnieniem wszelkich oferowanych funkcjonalności, usług i podportali.
2. Właścicielem i administratorem Portalu jest Gmina Miejska Giżycko – Burmistrz Miasta Giżycka, z siedzibą w Giżycku (11-500) przy Alei 1 Maja 14, zwanego dalej „Administratorem”.
3. Korzystanie z portalu jest dobrowolne i bezpłatne, jednakże dostęp do części jego funkcjonalności, takich jak zamieszczanie treści lub materiałów oraz dostęp do wybranych informacji, wymaga rejestracji i zalogowania przez Użytkownika.
4. Użytkownikiem Portalu, dalej zwanym „Użytkownikiem” może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu. Osoba, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18, mogą korzystać z Portalu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach Portalu. Administrator jednocześnie zastrzega sobie prawo do ich usuwania w przypadku, gdy naruszają zasady Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
8. Strona internetowa Portalu działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady polityki prywatności dostępne są na stronie: mojegizycko.pl. 9. Administrator w ramach portalu Moje@Gizycko udostępnia Użytkownikom podportale oraz aplikacje mobilne: Bezpieczne e-Gizycko, Kulturalne e-Gizycko, Sportowe e-Gizycko, Platformę Konsultacji Społecznych, E-cmentarze, Platformę Dialogu Społecznego, Budżet Obywatelski, E-Urzad, Przewodnik po Twierdzy Boyen w Giżycku, przy czym: 1) Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w portalu E-konsultacje w celu wymiany opinii, komentarzy, informacji.
2) Dostęp do portalu E-konsultacje posiadają wszyscy zarejestrowani Użytkownicy na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 3) Administrator udostępnia Użytkownikom do bezpłatnego korzystania portal Platforma Dialogu Społecznego, która służy do komunikowania się z władzami samorządowymi, zadawania publicznie pytań oraz publikacji odpowiedzi na temat bieżących spraw samorządu miejskiego. Administrator ma prawo do moderowania treści pytań, szczególnie w odniesieniu do komentarzy, danych osobowych, danych chronionych prawem, danych handlowych, wypowiedzi nie związanych z treścią pytania – skupiając się na istotnej, właściwej treści pytania. 4) Administrator ma prawo do zmiany treści pierwotnie udzielonej i opublikowanej przy zachowaniu treści historii publikacji. 5) Administrator udostępnia aplikację Bezpieczne e-Giżycko, która służy możliwości zgłaszania wszelkich uwag dot. bieżącego funkcjonowania miasta w zakresie gospodarki komunalnej oraz utrzymania porządku i czystości na terenie miasta. UWAGA! Aplikacja (zgłoszeni poprzez aplikację) nie zastępuje procedur, numerów telefonów alarmowych i innych dostępnych środków komunikacji, a w szczególności obowiązujących na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1635 z późn. zm.).

II REJESTRACJA I LOGOWANIE
1. Rejestracja na Portalu stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
2. Rejestracji na Portalu mogą dokonać jedynie osoby powyżej 13 roku życia, z zastrzeżeniem pkt. I.4 powyżej.
3. W celu założenia konta koniecznie jest wypełnienie przez Użytkownika pól formularzy w procesie rejestracji, w tym podania adresu e-mail Użytkownika, co najmniej w zakresie tych pól formularzy, których wypełnienie zostało oznaczone jako wymagane do założenia konta. Oznaczenie pól formularzy, których wypełnienie przez Użytkownika jest wymagane w celu założenia konta, zawarte jest w ramach strony internetowej zawierającej formularze. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania błędnych lub fałszywych danych oraz nieprawidłowego adresu e-mail.
4. Podczas rejestracji Użytkownik ustanawia login, (zawsze w postaci adresu e-mail), oraz samodzielnie definiuje hasło. Po wypełnieniu formularza Użytkownik będzie mógł dokonać jego akceptacji, co spowoduje aktywację konta Użytkownika i kończy procedurę rejestracji.
5. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Portalu. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.
6. Rejestracja użytkownika portalu jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami) tekst jednolity.

III ZAMIESZCZANIE TREŚCI LUB MATERIAŁÓW NA PORTALU
1. Zamieszczając treści lub materiały Użytkownik oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza przy tym, że posiada wszelkie uprawnienia lub zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku) do tego, aby ww. treści lub materiały mogły być udostępniane publicznie na łamach Portalu, co nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, w szczególności informacji, wizerunku, materiałów, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych).
2. Powyższy zapis odnosi się także do treści i materiałów zamieszczanych w sekcji „E- konsultacje”, których ostatecznej publikacji na stronie dokonuje Administrator (Moderator).
3. W przypadku zamieszczenia lub przekazania Administratorowi do publikacji na Portalu treści mających charakter utworu, Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnego, niewyłącznego, nieograniczonej czasowo i terytorialnie prawa udzielania sublicencji na korzystanie z niego na czas umieszczenia na Portalu, na następujących polach eksploatacji:
 utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
 zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
 wprowadzanie do obrotu,
 wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych
 publiczne wykonanie,
 publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
 wystawianie,
 wyświetlanie,
 użyczanie i/lub najem,
 nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane 3/5 lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
 nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, dowolnych sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
 reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
 utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie powyższych dla celów promocji Portalu, także w innych systemach informatycznych Administratora
4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji na portalu treści lub materiałów przekazanych przez Użytkownika bez podawania przyczyny.
5. Użytkownikom zabrania się zamieszczania na stronach Portalu materiałów lub treści:
– o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
– sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym przedstawiających lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (w szczególności rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną i itp.),
– naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
– zawierających słów powszechnie uważanych za obelżywe,
– o charakterze spamu lub niezamówionych informacji handlowych oraz uprawiania komercyjnej działalności reklamowej lub promocyjnej.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania z Portalu treści lub materiałów naruszających zapisy Regulaminu oraz zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika dopuszczającego się naruszenia. Jednocześnie Administrator wysyła do Użytkownika informację na podany przez Użytkownika adres e-mail dotyczącą przyczyn usunięcia wpisu wraz z informacją, ze w przypadku kolejnego naruszenia regulaminu, konto Użytkownika zostanie usunięte z serwisu bez dodatkowych wezwań. Administrator odblokuje konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora, jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.

IV DANE OSOBOWE
1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie objętym formularzem, o którym mowa w pkt II.3, może być niezbędne do korzystania z wybranych funkcjonalności Portalu. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r poz.2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z późn. zm.).
2. W momencie założenia indywidualnego konta dostępowego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie udostępnionym przez Użytkownika w formularzu, o którym mowa w pkt II.3, przez Administratora, wyłącznie w celu korzystania przez Użytkownika z Portalu, na podstawie i zgodnie z Regulaminem. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzedzającym odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej na to zgody Użytkownika i we wskazanych w przedmiotowej zgodzie zakresie i celu.
3. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Gmina Miejska Giżycko – Burmistrz Miasta Giżycka z siedzibą w Giżycku przy Alei 1 Maja 14.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić pisemnie do Administratora na adres: Urząd miejski w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14 lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres e-mail moje@gizycko.pl.

V. SYSTEM PŁATNOŚCI 1. Na portalu moje@gizycko Użytkownik ma możliwość uiszczania należności poprzez platformę. Płatności dokonywane są za pośrednictwem systemu Paybynet. Usługa Paybynet to usługa szybkich płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z konta klienta na konto urzędu. Dzięki integracji z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów, usługa szybkich płatności internetowych Paybynet pozwala na regulowanie online opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty. 2. Warunki oraz zasady korzystania z usługi dostępne są pod adresem: http://www.paybynet.pl/dla-administracji/paybynet/ 3. Administrator portalu moje@gizycko nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z regulaminem korzystania z funkcjonalności usługi szybkich płatności internetowych.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości funkcjonowania Portalu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, utrudnieniami w dostępie do Portalu pozostającymi poza jego kontrolą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Portalu wynikające z braku zainstalowanych aktualizacji, braku programów służących do odczytania zamieszonych materiałów, niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie Użytkownika.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

VII REKLAMACJE
1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: moje@gizycko.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Gizycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14.
3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jednak Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o kolejne 14 dni, w przypadku, gdy reklamacja wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Administratora.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie oraz wprowadzanie szczegółowych regulaminów poszczególnych podportali i aplikacji. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Portalu. 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2016 r.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące, z uwzględnieniem obowiązujących zasad, regulaminów przyjętych przez Burmistrza Miasta Giżycka lub Radę Miejską w Giżycku i opublikowanych za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku, a dot. Konsultacji społecznych i Budżetu obywatelskiego.
7. Administrator zastrzega, że niezależnie od treści niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają również regulaminy usług oferowanych w ramach portalu Moje Giżycko.

POLITYKA RODO – INFORMACJA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH