Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Giżycku

Informacja sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wersja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.


Urząd Miejski w Giżycku to jednostka administracji samorządowej. Pracownicy urzędu zajmują się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi, z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz.

Pracownicy Urzędu zajmują się sprawami petentów w ramach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Wydziały Urzędu Miejskiego i najważniejsze zadania realizowane w poszczególnych komórkach.

WYDZIAŁ OGÓLNY 

obsługa interesantów,
– przyjmowanie i organizowanie obiegu korespondencji składanej do Urzędu,
– obsługa Sekretariatu Burmistrza i Rady Miejskiej,
– stałe aktualizowanie i dbałość o tablice informacyjne w Urzędzie Miejskim,
– promocja Miasta Giżycka, informowanie o sprawach miasta, współpraca regionalna,
– obsługa przedsiębiorców, pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
– prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Giżycka,
– nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Giżycka,
– współpraca z organizacjami pozarządowymi,
– przygotowywanie i wdrażanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
– dbanie o budynek urzędu i okolicy,
– wdrażanie i koordynacja programów społecznych,
– prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego. 

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

– prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych, naliczanie i egzekwowanie podatku od nieruchomości oraz rolnego,
– zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
– przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia i realizacji budżetu Miasta,
– windykacja należności z podatków i opłat lokalnych,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

– prowadzenie ewidencji ludności tj. meldunki i wymeldowania,
– przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
– rejestr wyborców,
– wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców; rejestru PESEL; Rejestru Dowodów Osobistych,
– organizacja spisów ludności.

WYDZIAŁ PLANOWANIA I INWESTYCJI

– nadzorowanie realizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, 
– przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz nadzorowanie procedury ich sporządzania,
– wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,
– wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
– prowadzenie spraw związanych z podziałami działek, numeracją porządkową,
– nadzór nad ochroną zabytków,
– organizowanie i zarządzanie realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
– zarządzanie publicznymi drogami gminnymi,
– wydawanie i ewidencja decyzji na zajęcie pasa drogowego,
– organizacja strefy płatnego parkowania.

WYDZIAŁ MIENIA

– obrót nieruchomościami, sprzedaż, nabywanie, zamiana, komunalizacja itd.
– nazewnictwo ulic i obiektów fizjograficznych, 
– nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości na terenie Miasta,
– przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych, 
–  ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale i budynki, 
– weryfikacja taryf za wodę i ścieki, 
– nadzór nad targowiskiem miejskim – m.in. przydzielanie miejsc handlowych na targowiskach miejskich
– prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych (europejskich i krajowych) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

– administrowanie cmentarzami komunalnymi,
– organizowanie opieki nad bezdomnymi, wolno żyjącymi i pozbawionymi opieki zwierzętami,
–  organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem miejskiej komunikacji zbiorowej,
– utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
– wydawanie licencji na wykonywanie transportu taksówką,
– utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
– wydawanie decyzji w sprawach o usunięcie drzew,
– zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń komunalnych w zakresie: kabin sanitarnych, fontann, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowych, paneli informacyjnych, szafek elektroenergetycznych, zdrojów ulicznych, śmietniczek, ławek, stolików szachowych oraz flagowania. 

URZĄD STANU CYWILNEGO

– prowadzenie rejestru urodzeń, małżeństw i zgonów,
– wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, czyli aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu,
– udzielanie ślubów cywilnych,
– wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
– organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.

STRAŻ MIEJSKA

– opiniowanie projektów, koncepcji stałej lub tymczasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych Miasta, 
– prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem i funkcjonowaniem całodobowego monitoringu wizyjnego Miasta, 
– prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych i organizacji zgromadzeń, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących organizacji imprezy masowej na terenie Miasta.

BIURO INFORMATYKI

– planowanie i zakup sprzętu i oprogramowania związanego z obsługą informatyczną Urzędu oraz nadzór nad ich eksploatacją, 
– planowanie, wdrażanie systemów informatycznych, 
– szkolenie pracowników z obsługi sprzętu informatycznego,
– zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu,
– nadzór właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.), 
– realizacja przedsięwzięć związanych z uruchomieniem i eksploatacją bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta, 
– wykonywanie czynności Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego. 

Ponadto, w ramach samodzielnych stanowisk prowadzone są sprawy z następujących zakresów:

– organizowanie działań w ramach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych,
– koordynacja i nadzór w imieniu Burmistrza nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej I i II stopnia, przeprowadzanie audytów i kontroli wewnętrznych,
– obsługa prawna pracowników Urzędu,
– przygotowywanie, aktualizacja Strategii Miasta oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym oraz monitorowanie działań związanych z realizacją założeń i celów zawartych w Strategii Miasta.

 

SPOSOBY KONTAKTU Z URZĘDEM MIEJSKIM W GIŻYCKU

  • telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 87 7324 111
  • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
  • za pomocą poczty elektronicznej: urząd@gizycko.pl
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP.gov.pl: /umgizycko/SkrytkaESP
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Giżycku
  • osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z wideotłumacza języka migowego. Usługa dostępna przez stronę internetową Miasta mojegizycko.pl lub podczas wizyty w Urzędzie Miejskim. 
    Stanowisko  z dostępem online do usługi tłumacza języka migowego znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, oznaczone piktogramem dwóch dłoni w geście migania.  

GODZINY PRACY

Urząd Miejski w Giżycku jest otwarty w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 8.00- 16.00

WTOREK – PIĄTEK  7.30 – 15.30

 

DOSTĘP DO USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU

W celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Giżycku, należy poprosić pracownika Punktu Obsługi Klienta o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Giżycku. Nie trzeba wcześniej zgłaszać takiej potrzeby.

 

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Na parkingu przed Urzędem Miejskim znajdują się dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

 

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

DO POBRANIA – tekst do odczytu maszynowego

 

 

 

źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku – Zarządzenie nr 287/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 02 marca 2020 r.
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku – Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku – Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26.02.2015 r. ze zmianami.

Fot. mojegizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir