Giżycko - Oficjalna strona miasta

26/01/2021

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA wirus SARS CoV-2 | Aktualizacja 23 marca

16/03/2020

ZARZĄDZENIA

BURMISTRZA GIŻYCKA

WOJCIECHA KAROLA IWASZKIEWICZA

W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie nr 298/2020

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Giżycku

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506   ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. W związku ze szczególną formą organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku (w tym pracy zdalnej) w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2, określam sposób przekazywania i uzgadniania wszelkiej dokumentacji wewnętrznej w formie elektronicznej za pośrednictwem służbowych adresów e-mail.
 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 w szczególności obejmują:
  a) przekazywanie korespondencji oraz dokumentacji za pośrednictwem skanów;
  b) uzgodnienia i akceptacja poszczególnych pracowników oraz komórek organizacyjnych, wymagane na podstawie wszelkich regulacji wewnętrznych, w tym zarządzeń Burmistrza Miasta Giżycka mogą być zastąpione poprzez opinię wyrażoną drogą elektroniczną, bez podpisu na dokumencie;
  c) opinie prawne radców prawnych w formie korespondencji e-mail.
 3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 należy realizować z zachowaniem procedur przetwarzania danych osobowych, a w szczególności anonimizacji danych osobowych.
 4. Korespondencję obejmująca czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 włącza się do akt sprawy.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                      Burmistrz Miasta Giżycka
                                                        /-/
                                                      Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie nr 297/2020

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 23 marca 2020 r.

 

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Miasta Giżycka
w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie miasta Giżycka
wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

 

Na podstawie art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1398) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Określam szczegółowe formy udzielania pomocy społeczności lokalnej Miasta Giżycka w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie miasta Giżycka, wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.
 2. Pomoc, o której mowa w ust.1 w szczególności może być udzielona przebywającym na terenie Miasta Giżycka:
  a) osobom objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1239),
  b) osobom starszym,
  c) osobom niepełnosprawnym,
  d) osobom samotnym, które nie mają możliwości zorganizowania pomocy we własnym zakresie, w tym w ramach pomocy rodziny.

§ 2

Wykaz szczególnych form pomocy obejmuje:

a) zapewnienie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych,

b) przyznanie usług opiekuńczych dla osób po leczeniu szpitalnym,

c) zaopatrzenie w materiały higieniczne,

d) pomoc w dostarczeniu leków zaleconych przez lekarza,

e) pomoc psychologiczną,

f) udzielenie schronienia osobie bezdomnej,

g) organizację pomocy udzielanej przez wolontariuszy, organizacje pozarządowe i inne podmioty zaangażowane w pomoc osobom potrzebującym,

h) przyznanie w uzasadnionych przypadkach mieszkańcom Miasta Giżycka zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków i środków higienicznych oraz środków czystości po spełnieniu kryteriów dochodowych obowiązujących w pomocy społecznej,

i) indywidualną i niezbędną pomoc przy załatwieniu pilnych i terminowych spraw urzędowych będących w gestii Burmistrza Miasta Giżycka oraz innych organów administracji publicznej na terenie miasta Giżycka,

j) udzielenie innych form pomocy na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

 

§ 3 

 1. Uwzględnienie osoby do objęcia szczególną formą pomocy następuje na wniosek osoby ubiegającej się o pomoc lub jej opiekuna prawnego.
 2. Wniosek może być złożony w następującej formie:
  a) pisemnej na adres: Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14 lub,
  b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej: sm@gizycko.pl lub kryzysum@gizycko.pl albo,
  c) telefonicznie: +48 87 7324 111 lub +48 87 7324 124 albo +48 87 7324 164.
 3. Wioski będą weryfikowane przez pracowników pomocy społecznej.

 

§ 4

Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy ujętych w niniejszym zarządzeniu wyznaczam:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Wodociągowa 15,

b) Straż Miejską w Giżycku, al. 1 Maja 14 (tel. 986).

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam w sposób następujący:

a) koordynację i realizację zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku,

b) realizację bezpośrednią powierzam Straży Miejskiej w Giżycku, Dyrektorowi Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, Sekretarzowi Miasta.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez:

a) zamieszczenie w publikatorach Urzędu Miejskiego w Giżycku (bip.gizycko.pl, www.mojegizycko.pl),

b) wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

                                                     Burmistrz Miasta Giżycka
                                                        /-/
                                                      Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zarządzenie Nr 296/2020

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 13 marca 2020r. poz. 433) zarządzam co następuje:

 

§ 1

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wynikającego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zmieniam organizację pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku w sposób następujący:

 

 1. Rekomenduję i zalecam załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem:
  a) portalu: cyfrowe-mazury.pl,
  b) platformę ePUAP: epuap.gov.pl,
  c) platformę: obywatel.gov.pl.
 2. Ograniczam bezpośrednią, osobistą obsługę klientów wyłącznie do spraw w zakresie:
  a) ewidencji ludności,
  b) dowodów osobistych,
  c) sporządzania aktów zgonu,
  d) bieżącej rejestracji aktów urodzenia,
  e) pochówku zmarłych

– po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Giżycku. Szczegółowe dane kontaktowe pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku znajdują się na stronach internetowych: www.bip.gizycko.pl lub www.mojegizycko.pl oraz w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

 1. Pozostałe sprawy będące w zakresie kompetencji Urzędu Miejskiego w Giżycku załatwiane będą w pierwszej kolejności poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia lub na stronie www.mojegizycko.pl.

 

 1. Kasa Urzędu Miejskiego w Giżycku zostaje zamknięta do odwołania. Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek bankowy 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306.

 

 1. Dotychczasowe cotygodniowe „poniedziałkowe”, bezpośrednie spotkania z Burmistrzem zostają zawieszone.
  Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że będzie przyjmował mieszkańców, klientów Urzędu telefonicznie
  w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00, nr tel. 87 7324 113.

 

 1. Zakazuję organizacji na terenie Urzędu Miejskiego w Giżycku jakichkolwiek spotkań, szkoleń, uroczystości, zgromadzeń powyżej 5 osób, z wyłączeniem Zespołu ds. zarządzania kryzysowego.

 

 1. Zalecam pracownikom Urzędu Miejskiego w Giżycku w maksymalny sposób ograniczenie pracy bezpośrednio wykonywanej w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku przy zapewnieniu ciągłości pracy każdej komórki organizacyjnej.  Rekomenduję wykonywanie pracy zdalnej, której zakres i szczegóły należy uzgodnić z bezpośrednim przełożonym.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 293/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16.03.2020r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

                                                        Burmistrz Miasta Giżycka
                                                        /-/
                                                      Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka z 17.03.2020

Szanowni Państwo! Bądźmy odpowiedzialni!
Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium Polski koronawirusa,
w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Urzędzie
i skorzystanie 
z innej formy kontaktu.

 

Do dyspozycji pozostajemy pod numerami telefonów:

87 7324 110/111-Punkt Obsługi Klienta

87 7324 111-Sekretariat

87 7324 150-Sekretarz Miasta

604 426 716-Skarbnik Miasta

87 7324 121/124-Straż Miejska

87 7324 132/134-Wydział Spraw Obywatelskich

87 7324 156-Urząd Stanu Cywilnego

87 7324 131/144-Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

87 7324 153, 798 619 484-Wydział Mienia

87 7324 166-Biuro Projektów

87 7324 120/122-Wydział Planowania i Inwestycji

87 7324 128-Wydział Finansowo-Księgowy-Referat Podatkowy

87 7324 179-Wydział Finansowo-Księgowy-Referat Budżetowy

87 7324 143-Wydział Ogólny

87 7324 137/152-Biuro Promocji i Polityki Społecznej

87 7324 115-Rada Miejska

Prosimy opłacać podatek przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego
lub na rachunek bankowy 64 1240 5787 1111 001O 5856 4306.

Ponadto istnieje możliwość opłacenia podatków lokalnych poprzez portal cyfrowemazury.pl po zalogowaniusię profilem zaufanym, wybierając samorząd/miasto Giżycko portal/ePłatności.

Wszelkie zapytania można zgłaszać drogą mailową na adres: urzad@gizycko.pl Sprawy można takżezałatwiać poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki: umgizycko/SkrytkaESP

Na stronach bip.gizycko.pl w „Menu przedmiotowe” znajduje się „Wykaz spraw” załatwianych w Urzędzie Miejskim.
Poszczególne sprawy zawierają dane kontaktowe osób bezpośrednio zajmujących się tematem (imię i nazwisko, telefon).

Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że będzie przyjmował interesantów telefonicznie w poniedziałki
od godz. 14.00 do 16.00, nr tel. 87 7324 113.

 

Uwaga! Sprawy meldunkowe, związane z dowodami osobistymi, rejestrem wyborców, czy działalnością gospodarczą proszę załatwiać poprzez obywatel.gov.pl

 

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

MZOSiP – 87 7324 130

Dyrektor – 87 429 35 28

Kasa MKPZ – 877324 158

 

Paszporty

Osoby, które nie planują w najbliższym  czasie wyjazdu  poza granice RP, proszone są o rozważenie swojej wizyty w Urzędzie w sprawach paszportowych
w późniejszym terminie.

 

Do Państwa dyspozycji pozostaje informacja paszportowa o numerze:

tel. 89 523 23 68, tel. 89 523 25 20,

Punkt Paszportowy w Giżycku tel. 87 732 41 63

oraz dodatkowo w infolinia paszportowa pod numerem: tel. 89 519 09 24. Zapytania i wątpliwości można także zgłaszać drogą mailową na adres: sekrso@uw.olsztyn.pl

 

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Dyrektor – 87 429 13 36

Biuro – 87 429 13 36

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 87 429 13 36

Świetlica Socjoterapeutyczna – 87 428 51 63

Pełna Chata – 87 428 22 57

Klub Seniora i Giżycki Uniwersytet IlI Wieku – 87 428 64 76
(uwaga do dnia 14.03.2020 pracownik klubu przebywa na urlopie)

Streetworking Giżycko – 87 429 13 36

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 87 428 51 63

Można kontaktować się także elektronicznie: dyrektor – ewa.ostrowska@gizycko.pl biuro – cpuis@gizycko.pl

Informujemy jednocześnie, że wydawanie Giżyckiej Karty Seniora jest wstrzymane do dnia 25 marca 2020 r.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy działa normalnie.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekretariat – tel. 798 612 291

 

Aktualne, uzupełniane na bieżąco (podana data i godz.) przydatne informacje dla mieszkańców Giżycka i okolic w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa: mojegizycko.pl/2020/03/10/aktualizacje-na-biezaco-informacje-o-koronawirusie/

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 294/2020

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 

Na podstawie art. 19 ust.1 oraz ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.)  w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zrządzam co następuje:

§ 1

Powołuję zespół (zwany dalej Zespołem) ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na terenie Miasta Giżycka, w następującym składzie:

 1. Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miast Giżycka – Szef Zespołu;
 2. Cezary Piórkowski – Zastępca Burmistrza – Zastępca Szefa Zespołu;
 3. Arkadiusz Połojański – Sakretarz – Członek Zespołu;
 4. Dorota Wołoszyn – Skarbnik – Członek Zespołu;
 5. Maciej Ambroziak – Komendant Straży Miejskiej – Członek Zespołu;
 6. Jacek Szepiłło – Pełnomocnik Burmistrza – Członek Zespołu;
 7. Jarosław Borowski – Dyrektor MOPS – Członek Zespołu;
 8. Małgorzata Kulas-Szyrmer – Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej – Członek Zespołu;
 9. Krzysztof Korczyk – Dyrektor MZK – Członek Zespołu.

 

§ 2

Pracami Zespołu kieruje Szef Zespołu a w razie jego nieobecności Zastępca, lub inna osoba wyznaczona przez Szefa.

§ 3

Zespół zbiera się na polecenie Szefa Zespołu a w razie jego nieobecności na polecenie Zastępcy, lub innej osoby wyznaczonej przez Szefa. 

§ 4

W razie nieobecności każdy członek zespołu może wyznaczyć swojego zastępcę do pracy w Zespole.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                      Burmistrz Miasta Giżycka
                                                        /-/
                                                      Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zobacz również

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Sty
1
pt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Sty 1 – Mar 3 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię...
Sty
31
nie
całodniowy Finał WOŚP w Giżycku
Finał WOŚP w Giżycku
Sty 31 całodniowy
Finał WOŚP w Giżycku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Niedziela 31 stycznia 2020 29 Finał   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po...
13:00  Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek
 Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek
Sty 31@13:00 – 14:30
 Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek
   Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek MTS Giżycko vs MKS Truso Elbląg   Niedziela 31 stycznia 2021 r. o godz. 13.00...
Mar
7
nie
całodniowy Kaziuki Wileńskie
Kaziuki Wileńskie
Mar 7 całodniowy
Kaziuki Wileńskie
Giżyckie Centrum Kultury co roku zaprasza na muzyczno-taneczne widowisko w wileńskim klimacie. W tegorocznej edycji Wileńskich Kaziuków również nie zabraknie...
Mar
8
pon
całodniowy Dzień Kobiet ze SMALL BAND
Dzień Kobiet ze SMALL BAND
Mar 8 całodniowy
Dzień Kobiet ze SMALL BAND
Burmistrz Giżycka zaprasza na Dzień Kobiet 8 marca 2021 | GCK W tym roku w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury ...
Kwi
9
pt
całodniowy XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
Kwi 9 – Kwi 10 całodniowy
XX. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Concertina 2021  Drukuj
Kwi
10
sob
całodniowy CONCERTINA. KONCERT CZESŁAW MOZIL
CONCERTINA. KONCERT CZESŁAW MOZIL
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r....
Maj
13
czw
całodniowy Jubileusz Ireny Santor | koncert...
Jubileusz Ireny Santor | koncert...
Maj 13 całodniowy
Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 13 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września...

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter