Giżycko - Oficjalna strona miasta

27/10/2020 , 0°C

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu ZUOK Spytkowo

25/02/2020

Rada Nadzorcza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

 

Wymagania:

 1. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
 4. Spełnianie wymogów dla członka organu zarządzającego określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.z 2019 r. poz. 1302) tj.

– posiada wykształcenie  wyższe  lub  wykształcenie  wyższe  uzyskane  za granicą  uznane  w Rzeczypospolitej   Polskiej, na  podstawie  przepisów odrębnych,
– posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,  wyboru,  mianowania,  spółdzielczej  umowy  o pracę,  lub świadczenia  usług  na  podstawie  innej  umowy  lub  wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
– posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub  samodzielnych  albo  wynikające  z prowadzenia  działalności gospodarczej na własny rachunek,
– spełnia  inne niż  wymienione  w lit.a–c  wymogi  określone  w przepisach odrębnych,  a w szczególności  nie  narusza  ograniczeń  lub  zakazów zajmowania  stanowiska  członka  organu  zarządzającego  w spółkach handlowych;
       5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, w tym przestępstwo karnoskarbowe oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego jak i karnoskarbowego.
       6. Posiadanie prawo jazdy kategorii B.

 

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,   senatorskim,   poselsko-senatorskim  lub  biurze  posła  do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
 2. Wchodzi   w skład  organu  partii  politycznej  reprezentującego  partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy  pracę  na  podstawie  umowy  zlecenia  lub innej   umowy o podobnym charakterze.
 4. Pełni  funkcję  z wyboru    w zakładowej  organizacji  związkowej  lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.
 5. Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny – opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia.
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub  samodzielnych.
 5. Oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnej.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo, w tym karnoskarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne lub karnoskarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 9. Oświadczenie kandydata, że nie podlega ograniczeniom lub zakazom  zajmowania  stanowiska  członka  organu  zarządzającego  w spółkach handlowych.
 10. Oświadczenie o spełnieniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. DZ.U. z 2019 poz. 430) – w przypadku osób urodzonych przed 1.08.1972 roku.
 11. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumenty prawa jazdy.  

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 06.03.2020 roku do godz. 13.00 w siedzibie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.; Spytkowo 69; 11-500 Giżycko, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: nabór na stanowisko prezesa zarządu.

Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu przesyłki.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz o zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne, kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres.

 

Klauzula informacyjna:

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.,

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, NIP 8451958301, REGON 280470190,

tel. +48 87 555 54 10, email: biuro@zuokspytkowo.pl

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Aneta Wawrzos. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 87 555 54 25. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie  zawartej umowy.

6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

7. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane w archiwum spółki. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

8. Informacja o wynikach konkursu zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowości upubliczniona zostanie na stronie internetowej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

9. Posiadacie Państwo następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

Ogłoszenie do pobrania

Autor: Katarzyna Zadroga

Zobacz również

Kalendarz wydarzeń

Paź
1
czw
całodniowy Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego
  Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego Antresola Stajni z Wozownią Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1   Grzegorz Dębowski swe umiejętności artystyczne...
całodniowy “Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
“Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
“Nasza pierwsza wystawa” | Wystawa obrazów młodych artystów
W Twierdzy Boyen można oglądać wystawę prac młodych twórców: Angeliki Ostrowskiej i Jakuba Chmielewskiego. Autorzy zatytułowali zbiór eksponowanych prac – “Nasza...
Paź
31
sob
całodniowy Wystawa grafik Pablo Picasso
Wystawa grafik Pablo Picasso
Paź 31 całodniowy
Wystawa grafik Pablo Picasso
    Pablo Picasso „Grafika nieokiełznana” Wernisaż w Hotelu St. Bruno 31.10.2020 (sobota) godz. 11.00 Pablo Ruiz Blasco żył w...
Lis
10
wt
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
[ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
Lis 10 całodniowy
        Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie „Kłamstwo” reżyseria WOJCIECH MALAJKAT 10 listopada (wtorek) 2020 (ZMIANA TERMINU z powodu COVID-19...
Lis
11
śr
całodniowy Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Lis 11 2020 – Sty 11 2021 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
całodniowy NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 1...
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 1...
Lis 11 całodniowy
  OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada Giżycko 11 listopada 2020 (środa)  Drukuj
12:00 Niepodległa do Hymnu 2020
Niepodległa do Hymnu 2020
Lis 11@12:00 – 12:10
Niepodległa do Hymnu 2020
  11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na...
Lis
18
śr
całodniowy Scena słowa 2020
Scena słowa 2020
Lis 18 całodniowy
Scena słowa 2020 18 listopada Fundacja Teatr IOTADrukuj
Lis
25
śr
całodniowy Dzień Pluszowego Misia
Dzień Pluszowego Misia
Lis 25 całodniowy
Dzień Pluszowego Misia  25 listopada 2020 (środa) organizacja: MBPDrukuj

eko miasto

eko miasto

Newsletter

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

BIP

BIP

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski