Giżycko - Oficjalna strona miasta

16/01/2021

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu ZUOK Spytkowo

25/02/2020

Rada Nadzorcza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

 

Wymagania:

 1. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
 4. Spełnianie wymogów dla członka organu zarządzającego określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.z 2019 r. poz. 1302) tj.

– posiada wykształcenie  wyższe  lub  wykształcenie  wyższe  uzyskane  za granicą  uznane  w Rzeczypospolitej   Polskiej, na  podstawie  przepisów odrębnych,
– posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,  wyboru,  mianowania,  spółdzielczej  umowy  o pracę,  lub świadczenia  usług  na  podstawie  innej  umowy  lub  wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
– posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub  samodzielnych  albo  wynikające  z prowadzenia  działalności gospodarczej na własny rachunek,
– spełnia  inne niż  wymienione  w lit.a–c  wymogi  określone  w przepisach odrębnych,  a w szczególności  nie  narusza  ograniczeń  lub  zakazów zajmowania  stanowiska  członka  organu  zarządzającego  w spółkach handlowych;
       5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, w tym przestępstwo karnoskarbowe oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego jak i karnoskarbowego.
       6. Posiadanie prawo jazdy kategorii B.

 

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,   senatorskim,   poselsko-senatorskim  lub  biurze  posła  do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
 2. Wchodzi   w skład  organu  partii  politycznej  reprezentującego  partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy  pracę  na  podstawie  umowy  zlecenia  lub innej   umowy o podobnym charakterze.
 4. Pełni  funkcję  z wyboru    w zakładowej  organizacji  związkowej  lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.
 5. Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny – opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia.
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub  samodzielnych.
 5. Oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnej.
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo, w tym karnoskarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne lub karnoskarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 9. Oświadczenie kandydata, że nie podlega ograniczeniom lub zakazom  zajmowania  stanowiska  członka  organu  zarządzającego  w spółkach handlowych.
 10. Oświadczenie o spełnieniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. DZ.U. z 2019 poz. 430) – w przypadku osób urodzonych przed 1.08.1972 roku.
 11. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumenty prawa jazdy.  

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 06.03.2020 roku do godz. 13.00 w siedzibie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.; Spytkowo 69; 11-500 Giżycko, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: nabór na stanowisko prezesa zarządu.

Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu przesyłki.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz o zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne, kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres.

 

Klauzula informacyjna:

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.,

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, NIP 8451958301, REGON 280470190,

tel. +48 87 555 54 10, email: biuro@zuokspytkowo.pl

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Aneta Wawrzos. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 87 555 54 25. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie  zawartej umowy.

6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

7. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane w archiwum spółki. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

8. Informacja o wynikach konkursu zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowości upubliczniona zostanie na stronie internetowej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

9. Posiadacie Państwo następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

Ogłoszenie do pobrania

Autor: Katarzyna Zadroga

Zobacz również

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Sty
1
pt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Sty 1 – Mar 3 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię...
Sty
31
nie
całodniowy Finał WOŚP w Giżycku
Finał WOŚP w Giżycku
Sty 31 całodniowy
Finał WOŚP w Giżycku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Niedziela 31 stycznia 2020 29 Finał   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po...
Mar
7
nie
całodniowy Kaziuki Wileńskie
Kaziuki Wileńskie
Mar 7 całodniowy
Kaziuki Wileńskie
Giżyckie Centrum Kultury co roku zaprasza na muzyczno-taneczne widowisko w wileńskim klimacie. W tegorocznej edycji Wileńskich Kaziuków również nie zabraknie...
Mar
8
pon
całodniowy Dzień Kobiet z SMALL BAND
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Mar 8 całodniowy
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Burmistrz Giżycka zaprasza na Dzień Kobiet 8 marca 2021 | GCK W tym roku w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury ...
Kwi
9
pt
całodniowy XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
Kwi 9 – Kwi 10 całodniowy
XX. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Concertina 2021  Drukuj
Kwi
10
sob
całodniowy [ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
[ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r....
Maj
13
czw
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
Maj 13 całodniowy
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 13 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września...
Lip
15
czw
całodniowy MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
Lip 15 – Lip 17 całodniowy
MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 2021
      Impreza przeniesiona na  15-17 lipca 2021 XIX edycja MAZURY HIP–HOP FESTIWAL 16-19 lipca 2020 Twierdza Boyen (bilety)...

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter