Giżycko - Oficjalna strona miasta

24/01/2021

Wybory parlamentarne 2019

12/09/2019

 

Wybory parlamentarne

do Sejmu i Senatu

13 października 2019 r.

 

 

 

Co cztery lata Polacy wybierają przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Zgodnie z Konstytucją w wyborach do Sejmu wybieramy 460 posłów, natomiast do Senatu 100 senatorów. W tym roku, decyzją Prezydenta Andrzeja Dudy wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 13 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00 – 21.00.

 

Głosowanie w kraju

1. Do 4 października2019 r. – składanie przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania.

2. Do 11 października 2019 r. – złożenie Burmistrzowi Miasta oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa. Po upływie tego terminu oświadczenie można doręczyć właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

3. Do 8 października 2019 r.  – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania przez wyborców czasowo przebywających poza miejscem zameldowania na pobyt stały( w tym zameldowanych na pobyt czasowy), a w przypadku wpisanych do rejestru wyborców na własny wniosek –przebywających czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz przez wyborców nigdzie niezamieszkałych.

4. Do 11 października2019 r. – składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przez wyborców zamierzających zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów.

5. 13 października 2019 r. godz. 7.00-21.00 – głosowanie.

Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Aleja 1 Maja 14 pok. 5 w godz. 730 -1500. Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w Domu Pomocy Społecznej, Areszcie Śledczym lub w Szpitalu zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach. Osoby, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania. Po odebraniu zaświadczenia o prawie do głosowania nie składamy wniosku o dopisanie do spisu wyborców. Należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania (ponowne wydanie nie jest możliwe). Utrata zaświadczenia uniemożliwi wzięcie udziału w głosowaniu.

 

Głosowanie korespondencyjne

1. Do 30 września 2019 r. – zgłoszenie przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego. Zgłoszenia dokonuje się Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie III –Wioletta Rynkiewicz, siedziba: Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie, adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 253 (II piętro), tel. (89) 523 23 48, fax (89) 527 28 57, e-mail: ols-wioletta.rynkiewicz@kbw.gov.pl. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille,a. Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowanie.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do prac;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III najpóźniej do dnia 30 września 2019r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do prac;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;

6) oraz osoby powyżej 75. roku życia.

 

Głosowanie za granicą

1. Do 10 października2019 r. –zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania w obwodzie utworzonym za granicą(zgłoszenie o wpisanie do spisu wyborców).

2. Do 11 października 2019 r. składanie konsulowi wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Głosować za granicą można po uprzednim zgłoszeniu konsulowi zamiaru głosowania, albo na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zgłoszenia zamiaru głosowania dokonuje się u właściwego konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców), numer ważnego polskiego paszportu oraz datę i miejsce jego wydania ( w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego). Wykaz obwodów głosowania za granicą dostępny jest we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.ploraz https://wybory.gov.pl. Głosować za granicą można na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Z zaświadczeniem takim możemy głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Jeżeli nie zgłoszono konsulowi zamiaru głosowania, można głosować za granicą na podstawie zaświadczenia wydanego przez urząd gminy, w której wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub wpisany jest na swój wniosek do rejestru wyborców.Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej, w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców. Zaświadczenie odbiera się osobiście albo przez upoważnioną osobę ( w upoważnieniu należy wskazać swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia).

 

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Wyborca przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do kapitana statku, najpóźniej do dnia 10 października 2019 r., wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.Wykaz obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.ploraz https://wybory.gov.pl.

 

Ważne linki:

Lista kandydatów do sejmu w okręgu nr 35 (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasta na prawach powiatu: Olsztyn).

Lista kandydatów do Senatu w okręgu nr 87 (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski).

Wyszukiwarka lokali wyborczych

 

Do pobrania:

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

fot. mojegizycko.pl/ Fotografia Tomasz Karolski

Autor: Katarzyna Zadroga

Zobacz również

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Sty
1
pt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Sty 1 – Mar 3 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię...
Sty
31
nie
całodniowy Finał WOŚP w Giżycku
Finał WOŚP w Giżycku
Sty 31 całodniowy
Finał WOŚP w Giżycku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Niedziela 31 stycznia 2020 29 Finał   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po...
13:00  Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek
 Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek
Sty 31@13:00 – 14:30
 Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek
   Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek MTS Giżycko vs MKS Truso Elbląg   Niedziela 31 stycznia 2021 r. o godz. 13.00...
Mar
7
nie
całodniowy Kaziuki Wileńskie
Kaziuki Wileńskie
Mar 7 całodniowy
Kaziuki Wileńskie
Giżyckie Centrum Kultury co roku zaprasza na muzyczno-taneczne widowisko w wileńskim klimacie. W tegorocznej edycji Wileńskich Kaziuków również nie zabraknie...
Mar
8
pon
całodniowy Dzień Kobiet z SMALL BAND
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Mar 8 całodniowy
Dzień Kobiet z SMALL BAND
Burmistrz Giżycka zaprasza na Dzień Kobiet 8 marca 2021 | GCK W tym roku w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury ...
Kwi
9
pt
całodniowy XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
Kwi 9 – Kwi 10 całodniowy
XX. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Concertina 2021  Drukuj
Kwi
10
sob
całodniowy [ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
[ZMIANA TERMINU] CONCERTINA. KON...
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r....
Maj
13
czw
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny...
Maj 13 całodniowy
[ZMIANA TERMINU] Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 13 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września...

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter