Giżycko - Oficjalna strona miasta

21/10/2020 , 0°C

Opodatkowanie sezonowego wynajmu pokoi i domków

22/08/2019

Przydatne informacje z Urzędu Skarbowego o opodatkowaniu najmu sezonowego oraz działalności nierejestrowanej

 

Zgodnie z przepisami działalność powinna zostać zarejestrowana w przypadku, gdy jest prowadzona we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, a jej charakter jest zarobkowy. Jeśli spełniamy powyższe warunki to co do zasady powinnyśmy dokonać  rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jednakże zgodnie z najnowszymi regulacjami jeżeli nawet spełnimy powyższe warunki, ale w żadnym miesiącu przychód z prowadzonej przez nas działalności nie przekracza kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to 1.125,00 zł)  oraz nie prowadziliśmy działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat, to nie mamy obowiązku rejestracji działalności.

Prowadzimy wówczas tzw. działalność nierejestrowaną. Osiągnięty w ten sposób przychód powinien być wykazany w zeznaniu rocznym jako inne źródła przychodu. Dopiero po przekroczeniu limitu jesteśmy zobligowani do rejestracji działalności. (Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku działalności wymagającej uzyskania zezwoleń, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.)

 

Przychody z działalności gospodarczej powadzonej w zakresie najmu sezonowego mogą być opodatkowane 

– na zasadach ogólnych 

– podatkiem liniowym

– w formie ryczałtu ewidencjonowanego 

– w postaci karty podatkowej (po złożeniu wniosku o zastosowanie tej formy opodatkowania). 

 

1. Opodatkowanie usług krótkotrwałego zakwaterowania według zasad ogólnych 

Podstawą opodatkowania według zasad ogólnych jest dochód. Dochód stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od dochodu ustalonego w powyższy sposób podatnik powinien zapłacić  podatek według skali podatkowej Zaliczkę na podatek należy ustalać co miesiąc samodzielnie i wpłacać ją do właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

W trakcie roku podatkowego podatnicy opłacający podatek na zasadach ogólnych nie muszą składać żadnych deklaracji. Po zakończeniu roku podatkowego są zobowiązani natomiast złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36). W zeznaniu tym należy wykazać przychody z najmu a także pozostałe przychody osiągnięte przez podatnika opodatkowane według skali podatkowej (np. ze stosunku pracy, emerytury). 

 

2. Opodatkowanie podatkiem liniowym

W przypadku wyboru podatku liniowego podstawą opodatkowania, podobnie jak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jest dochód. Podatnicy mają obowiązek wpłacać  zaliczkę na podatek dochodowy, bez wezwania, do 20. dnia każdego miesiąca. Zaliczka stanowi 19% wyliczonego dochodu bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. 

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania wynajmu należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Oświadczenie zachowuje swoją ważność na kolejne lata podatkowe.

W przypadku wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym należy pamiętać,  że po zakończeniu roku podatkowego przychody z działalności gospodarczej rozliczamy na formularzu PIT 36L, gdzie wykazujemy tylko przychody z osiągniętej działalności natomiast inne przychody (niezwiązane z działalnością gospodarczą)  np. ze stosunku pracy rozliczamy na formularzu PIT 37. 

 
3. Opodatkowanie usług krótkotrwałego zakwaterowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego 

Przychody z sezonowego wynajmu pokoi lub domków letniskowych można opodatkować również w formie ryczałtu. Warunkiem  jest tu złożenie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym do  20  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z  tego tytułu. Wybór tej formy ma charakter stały. Oznacza to, iż w kolejnym roku podatnik chcący dalej korzystać z tej formy opodatkowania nie musi składać ponownego oświadczenia.     

Stawka ryczałtu dla usług krótkotrwałego zakwaterowania wynosi  17 proc. niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów. Podatnicy opodatkowujący swoje przychody w formie ryczałtu muszą prowadzić ewidencję przychodów. W przypadku prowadzenia ewidencji dla potrzeb krótkotrwałego wynajmu sezonowego, zapisów należy dokonywać w porządku chronologicznym, nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli przedmiotem usług jest składnik majątku małżeńskiego, a małżonkowie chcą, by przychód ten był w całości rozliczany przez jednego z nich, to powinni złożyć w tej sprawie oświadczenie w urzędzie skarbowym. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca. Po zakończeniu roku podatkowego przychody z najmu w ramach działalności gospodarczej rozliczamy na formularzu PIT-28.

 

 4.  Opodatkowanie usług krótkotrwałego zakwaterowania w formie karty podatkowej 

Sezonowy wynajem pokoi może być opodatkowany również w formie karty podatkowej, jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12. Jest to bardzo wygodna forma opodatkowania. Podatnicy są tu zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg. Stawka zależna jest od miejsca położenia nieruchomości przeznaczonej pod wynajem. W miejscowościach powyżej 20.000 mieszkańców stawka kształtuje się w granicach 220 – 446 zł, jednakże o właściwej stawce zdecyduje naczelnik urzędu skarbowego wdecyzji wydanej na podstawie wniosku podatnika (PIT-16) o zastosowaniu opodatkowania w tej formie. Podatek wpłaca się co miesiąc – do 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego. Po zakończeniu roku, nie później niż do 31 stycznia podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację PIT 16A . Deklarację składamy droga elektroniczną. 

 

Zaliczki na podatek dochodowy zarówno na zasadach ogólnych jak i w formie ryczałtu należy wpłacać na rachunek:
NBP O/Olsztyn nr 74 1010 1397 0010 1022 2300 0000

Wpłaty z tytułu karty podatkowej na rachunek: NBP O/O Bydgoszcz 80 1010 0055 0202 8070 0007 0000 

Należy pamiętać by na dowodzie wpłaty oprócz swojego imienia i nazwiska podać nr NIP, kod podatku oraz tytuł wpłaty np. PIT-28 za 08.2019. 

Prowadząc działalność gospodarczą należy również odprowadzać odpowiednie składki do ZUS .

W każdym z powyższych przypadków od obliczonego podatku możemy odliczyć 7,75% podstawy wymiaru zapłaconej składki zdrowotnej.

 

Najem poza działalnością gospodarczą może być również prowadzony prywatnie tzw. najem prywatny. 

Rozliczanie na podstawie zasad dotyczących najmu prywatnego, może się odbywać na dwa różne sposoby:

– według zasad ogólnych,

– na podstawie ryczałtu.

Zasady ogólne polegają na tym, że dochód uzyskany z najmu podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Przy takim rozliczaniu najmu, odmiennie niż przy rozliczaniu go w ramach działalności gospodarczej, wynajmujący nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, natomiast od przychodów może odjąć koszty jego uzyskania. Po zakończeniu roku podatkowego są zobowiązani natomiast złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36). W zeznaniu tym należy wykazać przychody z najmu a także pozostałe przychody osiągnięte przez podatnika opodatkowane według skali podatkowej (np. ze stosunku pracy, emerytury). 

Rozliczanie najmu na zasadach ryczałtu jest dostępne zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców.Stawka podatku z najmu prywatnego wynosi 8,5% pod warunkiem, że wartość przychodów z tytułu najmu nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty stawka ryczałtu rośnie do 12,5%. Od 2019 r. zniesiono warunek złożenia oświadczenia  o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu. Za równoznaczną z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania PIT-28. Po zakończeniu roku podatkowego przychody z najmu prywatnego rozliczamy na formularzu PIT-28.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.podatki.gov.pl.

 

Opracowała 

Anna Ołdziejewska

Zastępca Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Giżycku

aktualizacja sierpień 2019

 

Polecamy również artykuł dot. opłaty miejscowej mojegizycko.pl 7.05.2019: http://mojegizycko.pl/oplata-miejscowa-informacje/

 

Foto: UM Giżycko mojegizycko.pl / Tomasz Karolski

 

Autor: Małgorzata Kulas-Szyrmer

Zobacz również

Kalendarz wydarzeń

Paź
1
czw
całodniowy Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego
  Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego Antresola Stajni z Wozownią Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1   Grzegorz Dębowski swe umiejętności artystyczne...
całodniowy “Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
“Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
“Nasza pierwsza wystawa” | Wystawa obrazów młodych artystów
W Twierdzy Boyen można oglądać wystawę prac młodych twórców: Angeliki Ostrowskiej i Jakuba Chmielewskiego. Autorzy zatytułowali zbiór eksponowanych prac – “Nasza...
Paź
24
sob
całodniowy Galeria Mazurskiego Portretu. Mo...
Galeria Mazurskiego Portretu. Mo...
Paź 24 całodniowy
Galeria Mazurskiego Portretu. Moi i Twoi Sąsiedzi
„Galeria Mazurskiego Portretu. Moi i Twoi Sąsiedzi” 24 października Parafia Ewangelicko-Augsburska w Giżycku, pl. Grunwaldzki 6 11-500 Giżycko 142 portrety przedstawiające 207...
10:00 Posezonowe Sprzątanie Mazur
Posezonowe Sprzątanie Mazur
Paź 24@10:00 – 11:00
Posezonowe Sprzątanie Mazur
Posezonowe Sprzątanie Mazur 24 października 2020 Start o godz. 10.00 | Wzgórze Św. Brunona   Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich...
Paź
31
sob
całodniowy Wystawa grafik Pablo Picasso
Wystawa grafik Pablo Picasso
Paź 31 całodniowy
Wystawa grafik Pablo Picasso
    Pablo Picasso „Grafika nieokiełznana” Wernisaż w Hotelu St. Bruno 31.10.2020 (sobota) godz. 11.00 Pablo Ruiz Blasco żył w...
Lis
10
wt
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
[ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
Lis 10 całodniowy
        Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie „Kłamstwo” reżyseria WOJCIECH MALAJKAT 10 listopada (wtorek) 2020 (ZMIANA TERMINU z powodu COVID-19...
Lis
11
śr
całodniowy Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Lis 11 2020 – Sty 11 2021 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
10:00 Uroczystości z okazji NARODOWEGO...
Uroczystości z okazji NARODOWEGO...
Lis 11@10:00
Uroczystości z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada Giżycko 11 listopada 2020 (środa) godz. 10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny...
12:00 Niepodległa do Hymnu 2020
Niepodległa do Hymnu 2020
Lis 11@12:00 – 12:10
Niepodległa do Hymnu 2020
  11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na...

eko miasto

eko miasto

Newsletter

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

BIP

BIP

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski