Giżycko - Oficjalna strona miasta

23/10/2020 , 0°C

Nabór ławników | kadencja 2020-2023

05/06/2019

 

OGŁOSZENIE RADY MIEJSKIEJ w GIŻYCKU

 w sprawie  naboru kandydatów na ławników

do Sądu Rejonowego w Giżycku

w wyborach na kadencję w latach 2020-2023

 

 

Zgodnie z art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

 

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 13 maja 2019r. ustaliło, że na kadencję w latach 2020-2023 Rada Miejska w Giżycku powinna dokonać wyboru do Sądu Rejonowego w Giżycku ogółem 15 ławników z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 10 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Giżycku:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Giżycka

w terminie do 30 czerwca 2019 r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia został określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) oraz jest dostępny na stronie ms.gov.pl, w Biurze Rady Miejskiej w Giżycku i na stronie mojegizycko.pl, bip.gizycko.pl.

 

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata  na ławnika   dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również   listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w  sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników zostały określone w przepisach ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2019 r. do Biura Rady Miejskiej w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, czynne w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). Informacji udziela Biuro Rady Miejskiej w Giżycku tel. 87 7324 115, e-mail: rada@gizycko.pl

 

Uwaga! Z uwagi na fakt, że 30 czerwca 2019r. przypada w niedzielę zgłoszenia złożone dnia 1 lipca 2019r. również uznane będą za zgłoszenie dokonane z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 162@1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Giżycku

                                                                                                  dr Robert Kempa

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie -Krajowy Rejestr Karny

Oświadczenie kandydata dot. postępowania ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej

Druk zaświadczenia lekarskiego

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata

 

Link do informacji na stronie BIP: http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/474167/ogloszenie_rady_miejskiej_w_gizycku_w_sprawie_naboru_kandydatow_

Autor: Katarzyna Zadroga

Zobacz również

Kalendarz wydarzeń

Paź
1
czw
całodniowy Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębo...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego
  Wystawa malarstwa Grzegorza Dębowskiego Antresola Stajni z Wozownią Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1   Grzegorz Dębowski swe umiejętności artystyczne...
całodniowy “Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
“Nasza pierwsza wystawa” | Wysta...
Paź 1 – Paź 31 całodniowy
“Nasza pierwsza wystawa” | Wystawa obrazów młodych artystów
W Twierdzy Boyen można oglądać wystawę prac młodych twórców: Angeliki Ostrowskiej i Jakuba Chmielewskiego. Autorzy zatytułowali zbiór eksponowanych prac – “Nasza...
Paź
24
sob
całodniowy Galeria Mazurskiego Portretu. Mo...
Galeria Mazurskiego Portretu. Mo...
Paź 24 całodniowy
Galeria Mazurskiego Portretu. Moi i Twoi Sąsiedzi
„Galeria Mazurskiego Portretu. Moi i Twoi Sąsiedzi” 24 października Parafia Ewangelicko-Augsburska w Giżycku, pl. Grunwaldzki 6 11-500 Giżycko 142 portrety przedstawiające 207...
10:00 Posezonowe Sprzątanie Mazur
Posezonowe Sprzątanie Mazur
Paź 24@10:00 – 11:00
Posezonowe Sprzątanie Mazur
Posezonowe Sprzątanie Mazur 24 października 2020 Start o godz. 10.00 | Wzgórze Św. Brunona   Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich...
Paź
31
sob
całodniowy Wystawa grafik Pablo Picasso
Wystawa grafik Pablo Picasso
Paź 31 całodniowy
Wystawa grafik Pablo Picasso
    Pablo Picasso „Grafika nieokiełznana” Wernisaż w Hotelu St. Bruno 31.10.2020 (sobota) godz. 11.00 Pablo Ruiz Blasco żył w...
Lis
10
wt
całodniowy [ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
[ZMIANA TERMINU] Spektakl„Kłamst...
Lis 10 całodniowy
        Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie „Kłamstwo” reżyseria WOJCIECH MALAJKAT 10 listopada (wtorek) 2020 (ZMIANA TERMINU z powodu COVID-19...
Lis
11
śr
całodniowy Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Cyklu turniejów Mazuria Cup 2020
Lis 11 2020 – Sty 11 2021 całodniowy
Organizator: Mazuria GiżyckoDrukuj
10:00 Uroczystości z okazji NARODOWEGO...
Uroczystości z okazji NARODOWEGO...
Lis 11@10:00
Uroczystości z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada Giżycko 11 listopada 2020 (środa) godz. 10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny...
12:00 Niepodległa do Hymnu 2020
Niepodległa do Hymnu 2020
Lis 11@12:00 – 12:10
Niepodległa do Hymnu 2020
  11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na...

eko miasto

eko miasto

Newsletter

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

BIP

BIP

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski