Giżycko - Oficjalna strona miasta

27/01/2021

Nabór ławników | kadencja 2020-2023

05/06/2019

 

OGŁOSZENIE RADY MIEJSKIEJ w GIŻYCKU

 w sprawie  naboru kandydatów na ławników

do Sądu Rejonowego w Giżycku

w wyborach na kadencję w latach 2020-2023

 

 

Zgodnie z art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

 

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 13 maja 2019r. ustaliło, że na kadencję w latach 2020-2023 Rada Miejska w Giżycku powinna dokonać wyboru do Sądu Rejonowego w Giżycku ogółem 15 ławników z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 10 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Giżycku:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Giżycka

w terminie do 30 czerwca 2019 r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia został określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) oraz jest dostępny na stronie ms.gov.pl, w Biurze Rady Miejskiej w Giżycku i na stronie mojegizycko.pl, bip.gizycko.pl.

 

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata  na ławnika   dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również   listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w  sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników zostały określone w przepisach ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2019 r. do Biura Rady Miejskiej w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, czynne w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). Informacji udziela Biuro Rady Miejskiej w Giżycku tel. 87 7324 115, e-mail: rada@gizycko.pl

 

Uwaga! Z uwagi na fakt, że 30 czerwca 2019r. przypada w niedzielę zgłoszenia złożone dnia 1 lipca 2019r. również uznane będą za zgłoszenie dokonane z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 162@1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Giżycku

                                                                                                  dr Robert Kempa

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie -Krajowy Rejestr Karny

Oświadczenie kandydata dot. postępowania ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej

Druk zaświadczenia lekarskiego

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata

 

Link do informacji na stronie BIP: http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/474167/ogloszenie_rady_miejskiej_w_gizycku_w_sprawie_naboru_kandydatow_

Autor: Katarzyna Zadroga

Zobacz również

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Sty
1
pt
całodniowy Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Chata Świętego Mikołaja – warszt...
Sty 1 – Mar 3 całodniowy
Chata Świętego Mikołaja - warsztaty kreatywne
Chata Św. Mikołaja to miejsce, gdzie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach i poczuć magię...
Sty
31
nie
całodniowy Finał WOŚP w Giżycku
Finał WOŚP w Giżycku
Sty 31 całodniowy
Finał WOŚP w Giżycku
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Niedziela 31 stycznia 2020 29 Finał   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku po...
13:00  Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek
 Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek
Sty 31@13:00 – 14:30
 Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek
   Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek MTS Giżycko vs MKS Truso Elbląg   Niedziela 31 stycznia 2021 r. o godz. 13.00...
Mar
7
nie
całodniowy Kaziuki Wileńskie
Kaziuki Wileńskie
Mar 7 całodniowy
Kaziuki Wileńskie
Giżyckie Centrum Kultury co roku zaprasza na muzyczno-taneczne widowisko w wileńskim klimacie. W tegorocznej edycji Wileńskich Kaziuków również nie zabraknie...
Mar
8
pon
całodniowy Dzień Kobiet ze SMALL BAND
Dzień Kobiet ze SMALL BAND
Mar 8 całodniowy
Dzień Kobiet ze SMALL BAND
Burmistrz Giżycka zaprasza na Dzień Kobiet 8 marca 2021 | GCK W tym roku w sali widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury ...
Kwi
9
pt
całodniowy XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
XX. Międzynarodowy Konkurs Akord...
Kwi 9 – Kwi 10 całodniowy
XX. Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Concertina 2021  Drukuj
Kwi
10
sob
całodniowy CONCERTINA. KONCERT CZESŁAW MOZIL
CONCERTINA. KONCERT CZESŁAW MOZIL
Kwi 10 całodniowy
    [ZMIANA TERMINU] XX Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Popularnej i Rozrywkowej CONCERTINA 2021 9 – 10 kwietnia 2021 r....
Maj
13
czw
całodniowy Jubileusz Ireny Santor | koncert...
Jubileusz Ireny Santor | koncert...
Maj 13 całodniowy
Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 13 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września...

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter