Giżycko - Oficjalna strona miasta

10/05/2021

Nabór ławników | kadencja 2020-2023

05/06/2019

 

OGŁOSZENIE RADY MIEJSKIEJ w GIŻYCKU

 w sprawie  naboru kandydatów na ławników

do Sądu Rejonowego w Giżycku

w wyborach na kadencję w latach 2020-2023

 

 

Zgodnie z art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

 

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 13 maja 2019r. ustaliło, że na kadencję w latach 2020-2023 Rada Miejska w Giżycku powinna dokonać wyboru do Sądu Rejonowego w Giżycku ogółem 15 ławników z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 10 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Giżycku:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Giżycka

w terminie do 30 czerwca 2019 r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia został określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) oraz jest dostępny na stronie ms.gov.pl, w Biurze Rady Miejskiej w Giżycku i na stronie mojegizycko.pl, bip.gizycko.pl.

 

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 • dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata  na ławnika   dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również   listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w  sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników zostały określone w przepisach ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2019 r. do Biura Rady Miejskiej w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, czynne w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). Informacji udziela Biuro Rady Miejskiej w Giżycku tel. 87 7324 115, e-mail: rada@gizycko.pl

 

Uwaga! Z uwagi na fakt, że 30 czerwca 2019r. przypada w niedzielę zgłoszenia złożone dnia 1 lipca 2019r. również uznane będą za zgłoszenie dokonane z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 162@1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Giżycku

                                                                                                  dr Robert Kempa

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie -Krajowy Rejestr Karny

Oświadczenie kandydata dot. postępowania ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej

Druk zaświadczenia lekarskiego

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata

 

Link do informacji na stronie BIP: http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/474167/ogloszenie_rady_miejskiej_w_gizycku_w_sprawie_naboru_kandydatow_

Autor: Katarzyna Zadroga

Zobacz również

logo-NSP-1

logo-NSP-1

BIP

BIP

koronawirus2

koronawirus2

Kalendarz wydarzeń

Maj
15
sob
całodniowy Noc Muzeów
Noc Muzeów
Maj 15 całodniowy
Noc Muzeów
NOC MUZEÓW w Twierdzy Boyen Sobota 15 maja Twierdza Boyen, giżycka XIX-wieczna fortyfikacja zaprasza gorąco do uczestnictwa w Nocy Muzeów...
09:00 Sprzątanie Mazur 2021
Sprzątanie Mazur 2021
Maj 15@09:00 – 13:00
Sprzątanie Mazur 2021
Sprzątanie Mazur 2021 Sobota 15 maja o godz. 9.00 Plac im.  Andrzeja „Balona” Tarasiewicza, ul. Nadbrzeżna  Drukuj
Maj
22
sob
całodniowy Jubileusz Ireny Santor | koncert...
Jubileusz Ireny Santor | koncert...
Maj 22 całodniowy
Jubileusz Ireny Santor | koncert w GCK [ODWOŁANE]
      Jubileusz Ireny Santor Koncert odbędzie się 22 maja 2021 w sali widowiskowej GCK (zmiana z 19 września...
całodniowy Wiosenny Turniej Tenisa Stołoweg...
Wiosenny Turniej Tenisa Stołoweg...
Maj 22 całodniowy
Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Giżycko   Sobota 22 maja  PWWDrukuj
całodniowy XIII Integracyjne Regaty Żeglarskie
XIII Integracyjne Regaty Żeglarskie
Maj 22 – Maj 23 całodniowy
XIII Integracyjne Regaty Żeglarskie Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa, jez. Kisajno „Oczy Mazur” MCŻiTW (MSŻ)Drukuj
10:00 Mistrzostw Województwa skrzatów...
Mistrzostw Województwa skrzatów...
Maj 22@10:00 – 14:00
  Mistrzostw Województwa  skrzatów i żaków w tenisie stołowym Sobota 22 maja o godz. 10.00 Hala sportowa SP 1 Giżycko ,...
Maj
28
pt
całodniowy Drużynowe Mistrzostwa Polski kl....
Drużynowe Mistrzostwa Polski kl....
Maj 28 – Maj 30 całodniowy
Drużynowe Mistrzostwa Polski kl.II i Eliminacje do OOM kl.II w gimnastyce artystycznej
  Drużynowe Mistrzostwa Polski kl.II i Eliminacje do OOM kl.II w gimnastyce artystycznej 28-30 maja 2021 r. | COS OPO Wydarzenie...
całodniowy Turniej Tańca Ulicznego „Asy Wil...
Turniej Tańca Ulicznego „Asy Wil...
Maj 28 całodniowy
III Turniej Tańca Ulicznego „Asy Wilkas” 28 maja 2021 Park Wodny Wilkasy organizator: GOKiRDrukuj
Maj
29
sob
całodniowy DNI GIŻYCKA 2021 Koncerty CLEO V...
DNI GIŻYCKA 2021 Koncerty CLEO V...
Maj 29 – Maj 30 całodniowy
DNI GIŻYCKA 2021 Koncerty CLEO VIDEO i Święto Miast Partnerskich
DNI GIŻYCKA 2021 29 – 30 maja (sobota – niedziela)   W ostatni weekend maja tradycyjnie zapraszamy na Dni Giżycka....

dog-3071334_1920

Zaadoptuj psa z Bystrego

play-store

play-store

app-store

app-store

windows-store

windows-store

eko miasto

eko miasto

EPUAP

EPUAP

Dziennik ustaw

Dziennik ustaw

Monitor polski

Monitor polski

Newsletter